Kulüp Yönergesi

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1-İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ön Lisans ve Lisans programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerini desteklemek ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde eğitim-öğretim gören Ön Lisans ve Lisans programlarına kayıtlı öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47. maddesine ve buna bağlı olarak İstanbul Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite-İstanbul Üniversitesini
b) Fakülte-Orman Fakültesini,
c) Dekanlık- Orman Fakültesi Dekanlığını,
d) B.S.K.F.K- Bilimsel Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonunu,
e) Öğrenci- Fakültede eğitim-öğretim gören Ön Lisans ve Lisans programlarına kayıtlı öğrencileri,
f) Öğrenci Kulübü-Yönergeye uygun olarak kurulmuş adı; kulüp, birlik, topluluk vs gibi öğrenci birlikteliklerini temsil eden, kuruluş ve çalışma yönergesi olan öğrenci birlikteliklerini
g) ÖKM- Fakültede faaliyet gösteren bütün kulüplerin birlikteliğini temsil eden Öğrenci Kültür Merkezini,
h) Kulüp Danışmanı Dekanlık tarafından belirlenen, görevleri yönergede yazılı öğretim elemanlarını,
i) Kulüp Başkanı- Öğrenci kulübü genel kurulu tarafından seçilen kulüp temsilcisini
j) Kulüp Organları: Kulüp Yönetim Kurulu, Kulüp Denetleme Kurulu ve kendi yönergelerinde yazılı diğer kurulları
k) Asil Üye-Öğrenci Kulübüne üyeliği kabul edilmiş, Fakültede eğitim ve öğretim gören seçme ve seçilme hakkı olan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerini,
l) Fahri Üye- Öğrenci Kulübüne üyeliği kabul edilmiş, asil üyelik sıfatını haiz olmayan diğer kişileri, ifade eder.

Öğrenci Kulüpleri Faaliyetlerine İlişkin Genel İlkeler

Madde 5- Öğrenci kulüpleri faaliyetlerine ilişkin genel ilkeler şunlardır;

a) Öğrenci Kulüplerinin temel amacı, fakültede eğitim-öğrenim gören öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak; bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerini desteklemek ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

b) Öğrenci Kulüpleri öncelikle sanatsal ve spor alanında, ayrıca fakültedeki eğitim ve öğretimi destekleyici amaca dönük olarak kurulur, ve faaliyet gösterirler. Üniversite akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar. Siyasi, dini, mezhepsel ve etnik kökene dayalı çalışmalar yapamazlar.

c) Öğrenci Kulüpleri amaçlarına uygun isimler alırlar. Aynı amacı taşıyan birden fazla kulüp kurulamaz

d) Amaçlarını ve çalışma esaslarını belirleyen kulüp yönergeleri ile kurulur ve faaliyetlerini sürdürürler

e) Öğrenci Kulüpleri B.S.K.F.K’nın önerdiği ve Dekanlıkça atanan Kulüp Danışmanları’nın gözetiminde faaliyetlerini yürütürler

B.S.K.F.K’nin Çalışma Esasları

Madde 6- B.S.K.F.K’nın çalışma esasları şunlardır;

a) B.S.K.F.K, Dekanlık tarafından, tercihen öğrenci kulübü danışmanlığı yapmış ve halen öğrenci kulübü danışmanlığı yapan öğretim elemanlarının da yer aldığı 5 öğretim elamanından oluşturulur.

b) B.S.K.F.K, fakültede faaliyet gösteren kulüpleri ve ÖKM çalışmalarını denetler ve Dekanlığa bunu yılda iki kez rapor halinde sunar.

c) B.S.K.F.K yılda iki kez her kulüpten faaliyetlerini anlatan bir rapor talep eder, yılda en az bir faaliyet göstermeyen kulübün kapanması için Dekanlığa görüş bildirir.

d) B.S.K.F.K; kulüp danışmanlarının çalışmalarını denetler, danışmanlarla kulüp yönetimleri arasındaki ihtilafları çözer, gerekli durumlarda kulüp danışmanının değişikliği için Dekanlığa görüş bildirir.

e) BSKF kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın tarafı kabul görür. Toplantı yeter sayısı en az 3 kişidir.

Kulüp Danışmanlarının Görevleri

Madde 7- Kulüp danışmanlarının görevleri şunlardır;

a) Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen Yükseköğretim amaçlarına uygunluğunu sağlamak;

b) Öğrenci kulüplerinin bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerinin yürütülmesini programlamak, kulüplerin kuruluşlarını ve işleyişlerini belirlenen ilkeler uyarınca gerçekleştirilmelerini sağlamak, her öğrencinin ders dışı etkinliklerle ilgili bir kulübe üye olmasını özendirmek;

c) Öğrenci kulüpleri için sağlanan oda ve odaların kulüpler tarafından düzgün kullanımını sağlamak, ortak kullanımları programlamak, araç ve gereçlerin en yararlı biçimde kullanılmasını ve korumasını sağlamak.

d) İ.Ü. Orman Fakültesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Yönergesi çerçevesinde Fakülte öğrenci kulüplerinin yönergelerini hazırlamalarına yardımcı olmak;

e) Diğer Fakülte, Yüksekokul kulüpleri ve Öğrenci Kültür Merkezi ile ortak çalışmalarda eşgüdümü ve iletişimi sağlamak.

f) Öğrenci kulüpleriyle Dekanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek, Dekanlığı kulüplerin çalışması, sorunları ve gereksinimleri konusunda bilgilendirmek;

g) Dekanlık adına kulüp etkinliklerinin sorumluluğunu üstlenmek.

h) Kulüp organlarının seçiminde usulsüzlük halinde seçimin iptali ve yenilenmesi için Genel Kurulu toplamak,

i) Kulübün yönergeye aykırı faaliyetlerinin tespiti durumunda kulüp faaliyetlerinin kısıtlanması ya da kulübün feshi yönünde B.S.K.F.K’ya görüş bildirmek.

Öğrenci Kulübünün Kuruluşu

Madde 8- Öğrenci kulüplerinin kuruluş işlemlerinde aşağıdaki sıra izlenir;

a) En az 15 öğrencinin adı soyadı, bölümü, okul numarası ve imzasının yer aldığı, kulüp kuruluşu için Dekanlığa hitaben yazılmış kuruluş dilekçesi;

b) Kuruluş dilekçesi ekinde sunulmak üzere hazırlanmış ve her sayfası kurucu üyeler tarafından imzalanmış;

1) Kulübün adı, kuruluş amacı ve öngörülen etkinliklerin belirtildiği yazı,

2) Kulüp taslak yönergesi,

3) Kulüp kurucu başkanı ve kulüp organları isim listesi,

c) Kulübün kuruluşunun bu yönerge amacı doğrultusunda olduğunu onaylayan bir öğretim elemanı destek dilekçesi ile Dekanlığa başvurulur. Kulüp kuruluş aşamasında yapılacak çalışma ve toplantılar için Fakülte Dekanlığı gerekli olduğunda yer sağlanmasında yardımcı olur.

Madde 9- Kulüpler kuruluş için hazırlayacakları yönergelerine göre etkinlikte bulunmalıdırlar. Kulüp yönergeleri, genel ilkeler ve ana başlıklar (amaç, kulüp çalışma organları ve işleyiş biçimleri vb.) açısından ortaktır. Kulübün etkinlik alanına göre farklılıklar olabilir. Ortaklığı sağlamak amacıyla;

a) Kulüp yönergesinde kulübün adına uygun olarak amacı belirtilir. Bu nedenle kulübün yönergesinde kulübün amacı açık bir biçimde yazılmış olmalıdır. Aynı amaçta yeni bir kulübün kurulması kabul edilemez,

b) Yönergede genel çizgileri ile kulübün etkinlik programı verilir,

c) Kulüp üyeliği, üyelerin yetki ve sorumlulukları, üyeliğin sona ermesi ve fahri üyelik koşulları kulüp yönergesinde belirtilmelidir,

d) Kulüp organları olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının ve varsa diğer kurulların işleyişine ilişkin bilgiler yönergede belirtilir,

e) Kuruluşu onaylanan kulüpler belirlenen tarihler arasında üye kayıt sürelerini belirterek duyurusunu yaparlar. Kulüpler Fakültenin her lisans ve önlisans öğrencilerine üyelik için açıktır.

Madde 10- Kulüp kuruluş aşamasında hazırlanan başvuru dosyaları Danışman, Kulüp Temsilcisi, kulüp temsilcisinin henüz belirlenmemiş olduğu durumlarda ilgili birimin Öğrenci Temsilcisi aracılığıyla Dekanlığa ulaştırılır. Dekanlık dosyayı görüşü alınması için B.S.K.F.K’ya gönderir ve B.S.K.F.K kurulması istenen kulübün kurucu üyeleri olan öğrenciler ile gerekli görüşmeleri yaparak ve başvuru dosyasını inceleyerek görüşünü Dekanlığa bildirir, son kararı Dekanlık verir.

Kulüplerin İşleyişi

Madde 11- Öğrenci kulüplerinin işleyişi aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.

a) Her eğitim-öğretim yılında bir defa genel kurul ve her ay yönetim kurulu toplantısı yapılır. Toplantılarda alınacak kararlar kulüp karar defterine kulüp danışmanının onayıyla yazılır. Toplantılarda kulüp danışmanları da hazır bulunur. Kulüp karar defterleri istenildiği zaman Dekanlığa yada B.S.K.F.K’nın incelemesine açıktır.

b) Düzenlenecek etkinlikler; amacı, içerikleri ve tarihleri belirtilerek kulüp danışmanının imzası ile en geç bir hafta öncesinden Dekanlığa başvurulur, Dekanlık uygun görülen etkinliklere izin ve destek verir.

c) Kulüpler, her eğitim ve öğretim yarıyılının sonunda etkinlik raporunu B.S.K.F.K’ya sunar.

d) Kulüplerin gereksinimlerinin karşılanması olanaklar ölçüsünde Dekanlık tarafından yapılır, Kulüplere Dekanlık haricinde yapılacak her türlü yardım Dekanlığın onayı ile kabul edilir.

e) Üyelerden üyelik aidatı yada başka bir başlık adı altında para alınamaz; ancak kulüp üyeleri kendi rızaları ile Kulüp Danışmanının onayı ile kulübe maddi destekte bulunabilirler.

f) Kulüpler demirbaş kayıt defteri tutmak ve tüm demirbaşları bu deftere kaydetmek zorundadır.

Kulüp Üyeliği ve Kulüp Organlarının Seçim Esasları

Madde 12- Kulüp üyeliği ve kulüp organlarının seçim esasları şunlardır;

a) Kulüpler; yeni üye kayıtlarını her eğitim ve öğretim yılı başında Dekanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapar.

b) Kulüpler; bir sonraki eğitim-öğretim dönemindeki etkinliklerini önceden düzenleyebilmeleri amacıyla gelecek dönemin kulüp başkanını ve kulüp organlarını Mayıs/Haziran aylarında oluşturulur.

c) Her kulüp bir başkan, bir yönetim kurulu ve bir denetleme kurulu oluşturmak zorundadır. Kulüpler diğer kurullarını ve kurullarda görev alacak öğrenci sayılarını kendi yönergelerinde belirtir.

d) Seçimlerde sadece asil üyeler oy kullanır, seçimler kulüp danışmanın gözetiminde ve kulüp danışmanının kulüp üyelerinden belirleyeceği üç kişilik seçim kurulu tarafından yapılır. Seçimler mezun olan öğrencilerin asil üyelikleri düşürülerek hazırlanan ve kulüp danışmanın onayladığı son üye listesine göre yapılır. Seçimler son listede yer alan üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla en az 15 üyenin hazır bulunduğu Genel Kurul Toplantısında yapılır.

e) Genel Kurul; Kulüp başkanını, Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçer, diğer kurullar ve görevler kulüplerin kendi yönergeleri ile belirlenir.

f) Kulübün yeni üyelikleri ve yeni yönetimi Genel Kurul Toplantısının sonunda Kulüp Danışmanın onayı ile Dekanlığa sunulur, uygun görülmesi halinde yürürlüğe girer. Kulüp üyeliğinden çıkarma talebi yönetim kurulu tarafından Danışman onayına sunulur. Üyelikten çıkarılma işlemi ve Danışman ile ilgili bütün itirazlar B.S.K.F.K’ya yapılır. Kulüp üyeliklerinden çıkarılma nedenleri kulüplerin kendi yönergelerinde belirlenir.

g) Kulüp başkanının ve/veya organlarının değişimi için olağanüstü seçime gidilmesi ya da kulüp tüzüğünde değişiklik yapılması için Genel Kurulun yarıdan bir fazlasının yazılı başvurusu ile kulüp danışmanı nezaretinde gerçekleşir.

h) Kulüp başkanı kulüp faaliyetlerinden Danışmana karşı sorumludur. Kulüp başkan ve organlarının görevleri kendi yönergeleri ile belirlenir.

Öğrenci Kültür Merkezi Çalışma Esasları

Madde 13- Öğrenci kültür merkezi çalışma esasları şunlardır;

a) Bütün kulüp üyeleri aynı zamanda ÖKM’nin doğal üyesidir. Bütün kulüp başkanları ÖKM’nin doğrudan yönetim kurulu üyesi olur. ÖKM yönetim kurulu kendi içinden bir kulüp başkanını ÖKM başkanı olarak seçer. Seçim bütün kulüplerin kulüp başkanı ve kulüp organları seçiminin tamamlanmasını takiben 1 hafta içinde B.S.K.F.K’nın gözetiminde ve bütün kulüp danışmanlarının hazır olduğu toplantıda seçilir. ÖKM başkanı seçilen kulübün danışmanı doğrudan ÖKM danışmanı olur.

b) ÖKM başkanı her yıl kulüp başkanları seçiminden sonraki hafta içinde 1 yıllığına seçilir. ÖKM başkanının herhangi bir nedenle ayrılması durumda BSKF Komisyonu Başkanı ÖKM yönetim kurulunu 1 hafta içinde toplantıya çağırır ve başkan seçimini yaptırır.

c) ÖKM, Üniversite ÖKM’si faaliyetlerine destek verir ve bu faaliyetlerin geliştirilmesinde katkıda bulunur.

d) ÖKM her yıl bahar yarıyılında Dekanlığın uygun göreceği tarihler arasında bütün kulüplerin katıldığı bahar şenliğini düzenler.

e) ÖKM; kulüplerin ortak faaliyetlerini düzenler. Kulüpler arası ihtilafları B.S.K.F.K’ya taşımadan öncelikle çözüm yoluna gider.

f) ÖKM ortak kullanım alanının sorumluluğu ÖKM başkanına aittir.

g) ÖKM biri ÖKM başkanı olmak şartıyla kendi arasından seçeceği 3 kişilik denetleme kurulu ile kulüplerin ortak mekan ve demirbaşların kullanımını denetler. Usulsüz kullanım tespiti halinde ilgili kulübü derhal ÖKM danışmanı vasıtasıyla uyarır devamı halinde ÖKM danışmanı konuyu Dekanlığa bildirir.

Kulüp Mekan ve Demirbaşların Kullanım Esasları

Madde 14- Kulüp mekanı ve demirbaşların kullanım esasları şunlardır;

a) Kulüpler kulüp odalarının temizliğinden sorumludur. Kulüp odalarında sigara, alkol ve diğer keyif verici maddelerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

b) Kulüpler demirbaş listesi bulundurmak zorundadırlar. Demirbaş listesi her eğitim-öğretim yılının Mayıs/Haziran ayları içinde kulüp başkanı ve kulüp organlarının yenilenmesinden önce kulüp danışmanı tarafından kontrol edilir. Karar defterine yazılır.

c) Her kulüp bir kulüp karar defteri; bir demirbaş listesi; fakülte yönergesi, kulüp yönergesi, ilgili kurullarının yazılı olduğu görev listesi ve kulüp raporların yer aldığı bir evrak dosyası bulundurmak zorundadır. Ayrıca her kulüp gelen- giden dosyası oluşturmalı, yazışma için sıra ve tarih numarası verilmeli, yazışmaların bir örneği dosyada yer almalıdır. Kulüpler arası yazışmalarda kulüp başkanının, diğer bütün yazışmalarda ayrıca Danışmanında imzası bulunmalıdır.

d) Kulüp odaları kulüplere tahsis edilmiş odalardır. Gerekli durumlarda Dekanlık kulüp odaları konusunda yeni düzenlemeler yapabilir.

e) Her kulüp; kulüp odası anahtarının bir yedeğini kulüp danışmanına bir yedeğini de Dekanlığa teslim etmek zorundadır.

f) Kulüpler kendi mekan ve demirbaşlarının kullanımını, çalışma amaçlarına uygun olarak, kendi yönergeleri ile belirleyecektir.

Kulüplerin Kapatılması

a) Asil üye sayısı 15’in altına düşen kulüpler

b) Yönergeye aykırı faaliyetlerde bulunan kulüpler

c) İki yıl üst üste hiçbir faaliyet göstermeyen kulüpler BSKFK’nın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kapatılır.

d) Fakülte Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda da bir kulübün faaliyetini askıya alınmasına veya kapatılmasına karar verebilir.

Yürütme

Madde 15- Kulüplerin etkinlikleri, kulüp kuruluşunun Dekanlık tarafından onaylanmasından sonra başlar.
Madde 16- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı yürütür.

Yürürlük

Madde 17- Bu yönerge ile 17.11.1995 tarihli Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 18- Bu yönerge İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Ek 1. Yürürlük yıl ortasına rastladığından 12. Maddenin b fıkrası 2008 yılı Bahar Yarıyılında uygulanacaktır.

 

07 Ağustos 2013
3041 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr