Staj Yönergesi

GENEL ESASLAR

Madde 1- İ.Ü. Orman Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4. Maddesi uyarınca Orman Fakültesi öğrencilerinin yapacakları uygulamalı çalışma ve staj esaslarına ait iş ve işlemler, bu yönergeyle yürütülür. Bu yönergede bundan sonraki maddelerde geçen “staj” kelimesi, “Uygulamalı Çalışma ve Staj” anlamındadır.

Madde 2- Stajda güdülen amaç, öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında konuları ile ilgili uygulamalı çalışmalara bilfiil katılması ve bunları yapmak suretiyle öğrenmesi ve uygulama alanında beceri ve deneyim sahibi olmasıdır.

Madde 3- Fakültenin 4. ve 6. yarıyıllarında devam sürelerini tamamlamış öğrenciler, iki yaz tatili döneminin her birinde yirmişer iş günü olmak üzere, toplam kırk iş günlük stajlarını Fakültece hazırlanacak programa göre yaparlar. Ancak, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu yaz tatili dönemi dışında da öğrencinin staj yapmasına karar verebilir.

Madde 4- Öğrenciler stajlarını bağlı bulundukları bölüme göre, Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadele Birliği (I.A.E.S.T.E.) Türkiye Milli Komitesi aracılığı ile veya kendileri tarafından I.A.E.S.T.E. dışında sağlanan imkanlarla yabancı ülkelerdeki Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.Yabancı ülkelerde yapılacak olan stajlar, I.A.E.S.T.E.yönetmelikleri ve prensipleri ile, Fakülte Yönetim Kurulunun kararları çerçevesi içerisinde uygulanır. Bu stajların geçerlilik durumları ile ilgili karar; öğrencinin yabancı ülkelerden getireceği staj belgesine veya I.A.E.S.T.E. Teşkilatınca Dekanlığa gönderilen İşveren Kuruluş Raporu’ nun (Employer’ s Report) Fakülte İlgili Bölüm Staj Komisyonları tarafından incelenmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi suretiyle verilir. Yabancı uyruklu öğrenciler stajlarından sadece birini kendi ülkelerinde yapabilirler.

Madde 5- Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin, belgelendirdikleri takdirde, daha önceki bölümlerinde kabul edilmiş eski staj sürelerinin geçerliliğine, Fakültenin İlgili Bölüm Staj Komisyonları tarafından belgeleri incelenerek Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Madde 6- Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kamu-özel kurum veya kuruluşlarında çalışmış ve daha sonra ilgili bölümde lisans öğretimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurumlardaki çalışma günleri, Uygulamalı Çalışma ve Staj Yönergesi kapsamındaki staj konularını içeriyor olsa bile staj olarak kabul edilmez.

Madde 7- Öğrenci staj yerini, Dekanlık tarafından ilan edilen staj yerlerinden, Bölüm Staj Komisyonları tarafından ayrıca ilan edilen tarihte belirlenecek sıraya göre seçer ya da kendi imkanları ile bulur. Öğrenci, staj komisyonuna onaylattığı staj yeri dışındı başka bir yerde stajını yapamaz.

Madde 8- Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Programı (ÇAP) yapan öğrencilerin staj çalışmaları, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) ÇAP Yönergesine’ ne uygun olarak bölümlerin staj komisyonları tarafından değerlendirilir.

Madde 9- Öğrenci, stajı yapacağı yerdeki yetkiliye öğrenci bürosundan aldığı Staj Sicil Fişini ve istenen diğer belgeleri en geç staja başladığı gün teslim eder.

Madde 10- Öğrenci, staj süresince Bölümüne ait ilgili maddelerde belirtilen işyerlerinde staj konusu ile ilgili kuruluşun ve işyeri yetkilisinin emrinde olup, iş düzeni ve saatleri bakımından, çalıştıkları kuruluşun düzen ve kurallarına uymak zorundadır.

Madde 11- Öğrenciye staj esnasında izin verilmez. Ancak, öğrencinin hastalanması ve yakınlarının ölümü veya ağır surette hastalanması, doğal afetler gibi nedenlerle, kuruluş yetkilisince izin verilebilir ve durum Fakülte Dekanlığına bildirilir. Bu öğrenci, eksik kalan staj süresini aynı yıl veya gelecek staj döneminde tamamlamak zorundadır. Mazeret izni on günü geçtiği takdirde devre stajının bütünü, ayrı bir yaz tatilinde tekrar ettirilir. Stajı izinsiz terk eden öğrenciye de süreye bakılmaksızın bu hüküm uygulanır.

Madde 12- Öğrencinin staj yerinde genel geçerli kurallara ve alınmış kararlara uymaması gibi durumlarda, bu davranışı işlerine ve devamına engel olmayacak ölçüde ise, işyeri tarafından düzenlenecek raporla durum Fakülte Dekanlığına bildirilir. Öğrencinin hareketleri işine devamına engel teşkil edecek derecede ağır ve/veya onur kırıcı olursa, işyeri yetkilileri bu öğrenciyi işten uzaklaştırmakla beraber durumu bir rapor ile Dekanlığa bildirir. Bu öğrenciye, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 13- Öğrenci, Staj Defterini öğrenci bürosundan temin eder. Staj Defteri yazımında kullanılacak dil Türkçe’ dir. Bunun dışında İngilizce, Almanca, Fransızca dilleri de kabul edilir. Yabancı ülkede staj yapan öğrencinin, Staj Defterinin yukarıda belirtilen dillerden herhangi birinde yazılmamış olduğu durumlarda Staj Defterini yeminli tercüme bürolarında Türkçe’ ye çevirterek teslim etmesi gerekir.

Madde 14- Staj Defterinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

a) İşyerinin örgütlenmesi ve görevleri, varsa bağlı bulunduğu veya yönetiminde bulunan diğer birim ya da kuruluşların örgütlenme ve çalışmalarının görev ve yetkileri hakkında genel bilgiler,

b) İşyerlerinde yapılan işler veya uygulanan yöntemler hakkında açıklamalar,

c) Öğrencinin yaptığı ve yapılışını öğrendiği işler hakkında açıklamalı ve konuyla ilgili örnekli bilgiler,

d) Çalışma yerinde bulunan mesleki donanım, bilgisayar yazılım ve donanımlarının kullanıldığına dair bilgiler.

Madde 15- Yapılan çalışmalar, süreleri de belirtilerek Staj Defterindeki haftalık çalışma çizelgesine, okunaklı biçimde, yazım kurallarına ve mesleki terminolojiye dikkat edilerek yazılır. Yazılanlar, çalışmayı kontrol eden yetkiliye onaylatılır.

Madde 16- Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar, şekiller, tablolar veya çizelgeler, Staj Defterinin açıklama sayfalarına okunaklı biçimde yazılır.

Madde 17- Yazılacak bilgilerin veya Staj Defterine konulması gereken belgelerin ilgili sayfalara yazılamaması durumunda, her sayfa numaralandırılarak ve hangi çalışmanın belgesi olduğu haftalık çalışma çizelgelerinde ayrıca belirtilerek Staj Defterinin ek bilgileri olarak “A4” normunda bir dosya içine konulur. Ekli dosyaya konulan açıklayıcı bilgi, şekil, fotoğraf veya çizelge sayfaları, “Staj Defterine konulmak üzere düzenlenmiştir” ifadesi yazılarak öğrenci ve kontrol eden yetkili tarafından imzalanır, tarih konulur, ayrıca kurum veya kuruluşun açık adresi yazılır, mühürlenir.

Madde 18- Öğrenci staj çalışmasının sonunda, hazırladığı Staj Defterini, Resimli Staj Fişini dolduracak yetkiliye kontrol ettirerek defterin ilk ve son sayfasını da onaylatıp imzalatır,

mühürletir. Staj Defterleri ve varsa ekleri Fakültenin öğretime başladığı tarihi takip eden bir aylık süre içerisinde Öğrenci Bürosuna imza karşılığı teslim edilir. Bu süre içinde Staj Defterini teslim etmeyen öğrencinin stajı kabul edilmez.

Madde 19- Staj Defterlerinin incelenmesi sonucunda, staj evrakında ve ekli belgelerinde tahrifat yapan veya çalışma yapmadığı halde Staj Defteri düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenci hakkında, Üniversite Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma açılır.

Madde 20- Öğrencinin stajı, çalıştığı kuruluş yetkililerince düzenlenip doldurularak imzalanıp mühürlenecek Resimli Staj Fişi’ nde “Başarılı” ya da “Başarısız” şeklinde değerlendirilir ve yazılı olarak Fakülte Dekanlığına bildirilir. Değerlendirme her iki staj dönemi için ayrı ayrı yapılır. Başarısızlık halinde o döneme ait staj tekrarlanır.

Madde 21- Resimli Staj Fişi işyeri yetkilisi tarafından posta yoluyla,

İ.Ü.Orman Fakültesi Dekanlığı 34473 Bahçeköy/İSTANBUL

adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilir ya da kapalı zarfta, zarf üzeri imzalı ve mühürlü olarak stajyer öğrenciye verilir.

Madde 22-Fakülte Öğrenci İşleri, teslim alınan Staj Defterlerini ve Staj Sicil Fişlerini toplu olarak Bölüm Staj Komisyonu Başkanlıkları’ na teslim eder.

Madde 23- Öğrenci bu genel esaslarla birlikte her Bölüm tarafından aşağıda belirlenen esaslara uygun olarak stajlarını yapmalıdır.

Madde 24- Orman Mühendisliği Bölümüne Ait Özel Maddeler

Madde 24.1- Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri bu yönergenin 2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda staj yaparlar.

Madde 24.2- Öğrencilerin iş yerlerinde yapacakları staj konuları aşağıda belirtilmiştir:

* Meşçerelerin yetiştirilmesine ait işler (Kültür bakımı, sıklık bakımı, aralama

ve çeşitli diğer silvikültürel işler),

* Amenajman planlarının uygulanması, taksasyon ve envanter çalışmaları,

ölçme, kadastro ve tahdit işleri tatbikatı ile ilgili çalışmalar,

* Kesim işleri (Damga, çeşitli aletlerle kesim tekniği, kabuk soyma, odunu

sınıflarına ayırma, numaralama ve ölçme),

* Bölmeden çıkarma ve nakliye işleri (Sürütme, rampaya çekme, yükleme,

çeşitli nakil şartlarına göre tomruk, kereste ve odun taşıma,indirme ve depolama),

* Orman yan ürünlerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi işleri (Reçine, sığla yağı, palamut, mazı, kabuk ve diğer bitkisel tanenli maddeler, mantar vb ile

odun ekstraktif ürünlerinin elde edilmesi),

* Yol yapma ve bakım işleri ile orman inşaatına ilişkin plan uygulamaları

(Güzergah tayini, toprak tesviyesi, köprü ve menfez yerlerinin saptanması, yol

hendeklerinin açılması, duvar, menfez, köprü ve çeşitli bina inşaatı),

* Orman Koruması (Koruma, zararlılarla mücadele ve yangınlarla ilgili uygulamalı çalışmalar),

* Büro ve muhasebe işleri, bütçe tanzimi, bilanço analizi, puvantaj ve işçi bordrolarının hazırlanması, orman suçlarının takibi ve icra işlemleri,

* Zarar, ziyan, kira, tazminat keşifleri ve hesaplanması,

* Orman ürünlerinin maliyetlerinin belirlenmesi, satış, fiyatlandırma ve

diğer pazarlama çalışmaları,

* İş ve zaman analizleri, birim maliyetlerin üretim, ağaçlandırma, fidanlık

ve diğer ormancılık faaliyetleri için hesaplanması, hakedişlerin düzenlenmesi,

* Orman İşletme Müdürlüklerinin ve Şefliklerinin yönetim ve halkla ilişkiler

etkinlikleri,

* Ağaçlandırma, toprak ve su koruma ile ilgili işler (Etüd-Proje çalışmaları,

toprak analiz işleri, tohum teminine ilişkin işler, fidanlık çalışmaları, ağaçlandırma ile ilgili uygulamalar, mera ıslahı çalışmaları, araştırma hizmetleri),

* Orman köylerinin sosyo-ekonomik kalkınmalarına ilişkin çalışmalar, etüd-plan-proje ile ilgili işler,

* Ormancılıkla ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları,

*Ormancılık yatırımlarından projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi,

* Orman içi su ürünleri üretim ve yönetim etkinlikleri,

* Av ve yaban hayatına yönelik çalışmalar,

* Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı ve orman içi dinlenme yerlerindeki yönetim ve planlama etkinlikleri,

* Arboretum, herbaryum, ilgili laboratuvarlar, müzeler vb alanlarda yapılan

çalışmalar,

* Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer konular.

Madde 25- Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne Ait Özel Maddeler

Madde 25.1-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını bu yönergenin 2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda yaparlar.Öğrenci iki stajını da aynı konuda çalışan işyerlerinde yapamaz.

Madde 25.2- Öğrencilerin iş yerlerinde yapacakları staj konuları aşağıda belirtilmiştir.

* Kereste Endüstrisi (Hammadde, depolama teknikleri, kereste üretim sistemlerinin incelenmesi, malın tasnifi, kereste kalitesi üzerine etki eden faktörler, kereste depolaması ve kurutulması),

* Kontrplak Endüstrisi (Fabrika üretim teknolojisinin incelenmesi, makinelerin

kontrplak kalitesi üzerine olan etkileri, ürünlerin kaliteleri, standardize edilmesi ve depolanması),

* Parke Endüstrisi (Malzeme seçimi, üretim teknolojisi, sınıflandırma, kalite

özelliklerini etkileyen faktörler, stoklama),

* Yonga Levha Endüstrisi (Hammadde özellikleri, fabrika kapasitesi tespiti, üretim teknolojisi, sınıflandırma, kalite özelliklerini etkileyen faktörler),

* Lif Levha Endüstrisi (Hammadde özellikleri, fabrika kapasitesi tespiti, üretim teknolojisi, sınıflandırma, kalite özelliklerini etkileyen faktörler),

* Selüloz ve Kağıt Endüstrisi (Lif ve selüloz üretimi, kimyasal prosesler, selüloz ağartma işlemleri, kağıt fabrikasyonu),

* Emprenye Endüstrisi (Emprenye tesislerinde tel direği, çit direği, travers, köprü malzemesi, yapı elemanları gibi alanlarda kullanılacak ağaç malzemenin emprenyesinde malzeme seçimi, üretimdeki iş akış safhalarının incelenmesi, kalite kontrol ve standardizasyonu, son ürün özellikleri),

* Ambalaj Endüstrisi (Ambalaj üretiminde kullanılan hammaddeler, ambalaj tesisleri, ambalaj üretim teknolojisi, ambalajların kaliteleri üzerine etki eden faktörler),

* Mobilya Endüstrisi (Mobilya tasarımı, kullanılan hammadde özellikleri, üretimdeki iş akış safhalarının incelenmesi, kalite kontrol ve standardizasyonu, son ürünün özellikleri ve ambalaj tekniği),

*Yan Ürünler Üretimi (Ormanlardan reçine, sığla yağı, tanen gibi eksraktif ürünlerin, palamut, mazı, defne, kabuk,mantar vb ürünlerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi işleri),

* Doğrama Endüstrisi (Pencere üretiminde kullanılan hammaddelerin seçimi pencere tasarımı, kullanılan hammadde özellikleri, üretimdeki iş akış safhalarının incelenmesi, son ürünün özellikleri),

* Ağaç Kaplama Endüstrisi (Kullanılan türler, ağaç malzeme seçiminde dikkat

edilecek hususlar, ön işlemler, kaplama kesme yöntemleri, kurutma, kalite kontrol),

Ahşap malzemenin yapıda kullanımı (Kullanılan türler, ahşap yapı malzemelerinin kullanıldığı yerler, taşıcıyı konstrüksiyonlar, çatı ve temel konstrüksiyonları,kaplama malzemeleri, malzeme seçiminde dikkat edilecek hususlar, kalite kontrol),

* Staj yaptığı endüstri kuruluşlarında yönetim, hakla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri,

* Restorasyon ve konservasyon çalışmaları,

* Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarları ve pilot tesisleri,

*Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer konular.

Madde 26- Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Ait Özel Maddeler

Madde 26.1- Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri stajlarını bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda yaparlar.

Madde 26.2- Öğrenci stajını kentsel, kırsal ve doğal mekanlarda peyzaj planlama, peyzaj tasarımı ve düzenleme ile bitki materyali üretimi, peyzaj yapıları ve uygulama tekniği konularında yapar.

Madde 26.3- I. Dönem Stajı Bitki Materyali ve Yetiştirilmesi, II. Dönem Stajı Peyzaj Mimarlığı Uygulama konularını kapsar.

UYGULAMALI ÇALIŞMA VE STAJIN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 27- Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve değerlendirilmesi, Bölüm Başkanının teklifi ile Dekanlıkça görevlendirilen Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır.

Madde 28- Bölüm Staj Komisyonları, teslim alınan defterlerin ve Staj Sicil Fişlerinin incelemesini yapar, inceleme sonunda öğrencilerin kabul edilebilir staj çalışma sürelerini belirler.

Madde 29- Bölüm Staj Komisyonları, zamanında teslim edilmeyen, eksik doldurulmuş Staj Sicil Fişlerine ait defterleri değerlendiremeye almaz.

Madde 30- Bölüm Staj Komisyonlarınca hazırlanacak listelerin Fakülte Dekanlığı’ na tesliminden sonra, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanacak listeler öğrencilere ilan yoluyla, ilgili panolarda ve Orman Fakültesi’ nin internet sayfasında duyurulur.

YÜRÜRLÜK

Madde 31- 04.03.1994 tarihli İ.Ü. Orman Fakültesi Uygulamalı Çalışma ve Staj Yönergesi bu yönergeyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 32- Bu yönerge, İ.Ü. Orman Fakültesi Fakülte Kurulu’ nun 06.06.2001 tarih ve 3 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

07 Ağustos 2013
6249 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr