Yandal

Amaç

Madde 1- Yandal programının amacı, anadal lisans ve önlisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yandal Programı Açılması

Madde 2- Yandal programı ilgili Bölümün ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3-
a) İlgili bölüm her akademik yılın sonunda, izleyen akademik yılın program ve kontenjanlarını belirleyerek Dekanlığa/Müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/Müdürlük bu kontenjanları ilan eder.

b) Öğrenci ilan edilmiş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3 ve en geç 6 ncı yarıyılın başında, anadal önlisans programının ise 3 üncü yarıyılının başında başvurabilirler

c) Yandal programına başvurular, Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında, başvuru formu ve transkript belgesi ile öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Dekanlıklar/Müdürlükler başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine iletilir.

d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır.

Yandal Programı

Madde 4-
a) Yandal programı ortak dersler dışında en az 18 krediden oluşur.

b) Yandal programı nedeniyle öğrencinin, anadal lisans/ anadal önlisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için, ayrı karne ve ayrı transkript belgesi düzenlenir.

c) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada, öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, yandal yapılan Bölüm Başkanınca, öğretim üyeleri arasından bir Yandal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans/ anadal önlisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

d) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Çiftdal programına kayıt yaptıranlar yandal , yandal programına kayıt yaptıranlar çiftdal programına kayıt yaptıramazlar.

Başarı ve Yandal Sertifikası

Madde 5-
a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında kayıt donduran öğrenci, yandal programında da kayıt dondurmuş sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, başvuruları halinde, yandal programının bağlı olduğu Dekanlık/ Müdürlük onayı ile kayıt dondurma işlemi yapılır.

c) Yandal programında, kayıt dondurmadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

d) Anadal programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.

e) Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üstüste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yandal programıyla ilişiği kesilir.

f) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

g) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

h) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile 2 yarıyıl daha uzatılabilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yıl sayısı gözönüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de, ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri yetkilidir.

ı) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

i) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, başvurması halinde, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse, ilgili Bölümün önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile, yandal sertifikası alabilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

07 Ağustos 2013
2281 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr