Çift Anadal

Amaç

Madde 1- Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift Anadal Programı aynı yükseköğretim kurumunda (Fakültede ya da Yüksekokulda) yürütülen programlar arasında açılabilir.

Çift Anadal Programı Açılması

Madde 2- Çift Anadal programı ilgili Bölümün önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Çift Anadal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı o programa o yıl kaydolan öğrenci sayısının %20 sini geçemez .

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3- a) Çift anadal açmak isteyen ilgili bölüm, akademik yılın sonunda izleyen akademik yılın kontenjanları nı belirleyerek Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir. Dekanlık/Müdürlük, açılmasına karar verilen Çift Anadal programlarını ve kontenjanları ilan eder.

b) Öğrenci , ilan edilmiş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3 ve en geç 5 inci yarıyılın başında başvurabilir.

c) Çift anadal programına başvurular Dekanlıkça/Müdürlükçe belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript belgesi ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

d) Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hemde bir yandal programına kayıt yapılamaz.

e) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunması gerekir. Kabul işlemi, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır.

Çift Anadal Programı

Madde 4-
a) Çift anadal programı ortak dersler dışında en az 36 krediden oluşur.

b) Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti çift anadal programı nedeniyle hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript belgesi düzenlenir.

c) Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca , Öğretim Üyeleri arasından bir Çift Anadal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

d) İki programa birden saydırılacak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve varsa daha önce alınanlar, öğrencinin programa kabulu sırasında;diğerleri alındıkları dönem içinde, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler, öğrencinin her iki programdaki yarıyıl kayıdlarında yer alır ve her iki transkript belgesinde de gösterilir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 5-
a) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin, çift anadal programında da kaydı dondurulmuş sayılır. Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.

c) Çift anadal programında, Fakülte/Yüksekokul yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadığı halde iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

d) Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

e) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

f) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye, ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

g) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile anadal azami öğrenim süresinin sonuna kadar uzatılabilir. Bu öğrencilere, anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu programa ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca çift anadal yaptıkları programa ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı gözönüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler.

Geçici Madde- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, farklı Fakültelerde Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

Madde 6- Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

07 Ağustos 2013
5009 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr