Orman Mühendisliği Bölümü

Orman Mühendisliği Bölümü, mezunlarının yurt ormanlarının korunması ve işletilmesi, orman varlığının arttırılması, erozyonun önlenmesi, orman ürün ve hizmetlerinden toplumun yararlandırılması, orman-toplum ilişkilerinin düzenlenmesi, ülkemizin doğal hayatının korunması, Milli Parkların yönetimi ve işletilmesi, ormanların envanteri ve planlanması konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlayarak bu doğrultuda ülkemize binlerce Orman Mühendisi yetiştirmiştir.

Orman Mühendisleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra örgütünde, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde çalışabilmektedir. Ayrıca Araştırma Kurumlarında, Belediyelerde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait fidanlıklarda, ithalat ve ihracat firmalarında ve benzeri birçok alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı akreditasyon süreci 23 Ocak 2013 tarihinde MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvuru ile başlamıştır. 29 Temmuz 2013’te sunulan Öz Değerlendirme Raporunun kabul görmesiyle devam eden süreç, MÜDEK Takımının 09-11 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile başarıyla tamamlanmıştır.Bu süreci takiben, MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlanmıştır. Buna göre; Fakültemiz Orman Mühendisliği BölümüMÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.1 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarınaEUR-ACE Label vermek üzere ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olan MÜDEK, 15 Haziran 2012 tarihinde ise IEA-Washington Accord’a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.

Bu akreditasyon süreci ile birlikte, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans Programı, Türkiye’de eğitim–öğretim faaliyetini sürdüren eşdeğer programlar arasında ilk kez akreditasyon verilen program olmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Mühendislik programları arasında da ilk akredite edilen program olma özelliğini taşımaktadır.

İ.Ü.Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’ne MÜDEK tarafından 28/29 Şubat-01 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ara ziyaret sonucunda akreditasyon süresinin 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan akreditasyon süresi 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. MÜDEK akredite linki için tıklayınız.

1 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

om_mudek1   om_mudek2

30 Eylül 2016 – 30 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

mudekom191 - Kopya    mudekom192 - Kopya

Misyon

“Orman, çevre ve ilgili diğer doğal kaynakların, sürdürülebilirlik ile çok yönlü faydalanma ilkelerine ve ekosistem yaklaşımına uygun olarak, yönetimini, işletilmesini ve denetimini, toplumsal bilincin oluşum ve gelişimini sağlayacak, orman mühendisleri yetiştirmektir.”

Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Eğitim Amaçları: 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Programı eğitim amaçları aşağıda sıralanmaktadır (29 Nisan 2015 tarihli Orman Mühendisliği Bölüm Kurulu ve 30 Haziran 2015 tarihli Fakülte Kurulu Kararı):

 • Orman kaynaklarının yönetimi ile ilgili planları yapabilecek, orman ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirliği yönünde karşılaşılan problemleri çözebilecek, orman alanlarının ve fonksiyonlarının belirlenmesi, işletilmesi, toplumun ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerin sağlanması çalışmalarını yerine getirebilecek,
 • Alanıyla ilgili teknik ve profesyonel gelişmeleri takip edebilecek, grup çalışmalarında etkin görev alabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rol üstlenebilecek; mesleğiyle ilgili konularda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık, işletmecilik ve yöneticilik yapabilecek,
 • Alanıyla ilgili öncü bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarında görev alabilecek,
 • Yenilikçi, girişimci ve etik değerlere bağlı, vizyon sahibi orman mühendisleri yetiştirmektir.

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Programı eğitim amaçları aşağıda sıralanmaktadır (MÜDEK’in Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri’nin 23.12.2014 tarihinde güncellenmesi nedeniyle ve 25.05.2015 – 24.06.2015 tarihli Orman Mühendisliği Bölüm Akademik Kurulu Toplantıları ve 19 Haziran 2015 tarihli Bölüm Kurulu Toplantısı ve 30 Haziran 2015 tarihli Fakülte Kurulu Toplantısında sonrasında, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Çıktıları aşağıda şekilde güncellenmiştir.):

 • Matematik, fen bilimleri ve Orman Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, orman mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Vizyon

“Ormancılık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, öğretim ve eğitimde öncü bir bölüm olmaktır.”

Bölüm BaşkanıProf.Dr.Murat DEMİR
Bölüm Başkan YardımcısıYard.Doç.Dr.Ersel YILMAZ
Bölüm Başkan YardımcısıYard.Doç.Dr.Emrah ÖZDEMİR
29 Temmuz 2013
44608 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr